Regulamin metroo.pl

Regulamin metroo.pl

DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego metroo.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.metroo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy metroo.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

11. Sprzedawca - METRO-PLAST Paweł Klimas, Anna Andruszkiewicz Sp.J. 48-304 Nysa, ul. Mickiewicza 26 NIP 753-11-35-446 / REGON 531126610

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.metroo.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy metroo.pl, działający pod adresem http://www.metroo.pl, prowadzony jest przez firmę:

METRO-PLAST Paweł Klimas, Anna Andruszkiewicz Sp.J.

48-304 Nysa, ul. Mickiewicza 26

NIP 753-11-35-446 / REGON 531126610

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076276.

Kontakt ze sklepem

emial.: kontakt@metroo.pl

nr tel. 533223828 w godz.: 9-16:00

Adres do korespondencji/zwrotów towarów/reklamacji:

METROO.PL UL. WARSZAWSKA 20 48-385 Otmuchów

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internet

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, metroo.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.metroo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, usunięcie konta jest możliwe na wniosek klienta wysłany na adres email: kontakt@metroo.pl

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sklep metroo.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez metroo.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię metroo.pl.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody metroo.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z internetu;

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla metroo.pl;

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.metroo.pl i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z metroo.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej serwisu www.metroo.pl oraz go wydrukować. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

DOSTAWA/ODBIÓR ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej (UPS, GLS, RABEN, DPD)

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie metroo.pl w jednym z oddziałów:

ul. Warszawska 20, 48-385 Otmuchów

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, sobota nieczynne, płatność wyłącznie gotówką

ul. Mickiewicza 26, 48-304 Nysa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, sobota od 9.00 do 14.00, płatność gotówką lub kartą

3. Termin realizacji dostawy wynosi: od 24 do 72h.

4. Uszkodzenia towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u dostawcy i kontakt z nami. Konieczne jest również sprawdzanie przesyłek w obecności kuriera, który ma obowiązek w razie uszkodzenia towaru spisać odpowiedni protokół. Dokument ten będzie wykorzystany do złożenia reklamacji. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

KOSZT DOSTAWY

Za zamówione towary, których łączna wartość nie przekroczy 300 zł netto, koszty dostawy zostaną określone podczas składania zamówienia.

Koszt transportu na terenie Polski za zamówienia powyżej 300 zł netto złożone online pokrywa sklep metroo.pl

CENY/METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- za pobraniem - dodatkowa opłata widoczna po potwierdzeniu zamówienia

- płatnością w systemie PayU

- gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym (płatność kartą wyłącznie w oddziale na ul. Mickiewicza 26)

USZKODZENIE TOWARU 

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie.

Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi podczas transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej niezgodności z umową u dostawcy i kontakt z nami.

Konieczne jest sprawdzanie przesyłki w obecności kuriera, który, w razie uszkodzenia towaru, ma obowiązek spisać odpowiedni protokół. Dokument ten będzie wykorzystany do złożenia reklamacji.

Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu metroo.pl na Klienta w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi zajmującemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez Klienta osobie lub firmie kurierskiej.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, prawo to nie przysługuje zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Art. 38. (wyjątki od prawa odstąpienia umowy). Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o zaistniałej sytuacji wypełniając odpowiedni dokument dostępny na stronie sklepu www.metroo.pl (odstąpienie od umowy) i dołączyć go do paczki wraz z odsyłanym towarem na adres:

METROO.PL ul. Warszawska 20 48-385 Otmuchów z dopiskiem zwrot towaru


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację na adres kontakt@metroo.pl dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za wyjątkiem opłaty za wysyłkę oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy zgodnie z zaznaczoną formą zwrotu na wypełnionym formularzu. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy wobec Kupującego do odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta 

Reklamacje należy składać wypełniając odpowiedni formularz dostępny na stronie sklepu metroo.pl (Reklamacje) i przesłać go na adres mailowy sklepu: kontakt@metroo.pl.

W przypadku maszyn pakujących oraz innych urządzeń dostępnych w sklepie metroo.pl okres gwarancyjny wynosi 12 m-cy od dnia otrzymania towaru.

W składanej reklamacji zaleca się postępowanie zgodne z przepisami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta:  Art. 43e. 

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)     przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2)     przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6;

3)    brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)    brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5)     z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi towaru niezgodnego z umową zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas niezgodności z umową

DODATKOWE GWARANCJE PRZY SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE

Metroo.pl nie jest producentem towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep internetowy metroo.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@metroo.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę, możliwości konsumenta:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między metroo.pl a Konsumentem jest: Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy metroo.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

X